Klagomålshantering 

Systematisk klagomålshantering 

Klagomålshanteringen är en grundläggande del i Stockholms Stads kvalitetsstrategi som även gäller de fristående verksamheterna. http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Synpunkter--klagomal/

Benämningen ”Systematisk Klagomålshantering” är ett ord som klingar negativt men verkar i grunden positivt då det gäller att ta till vara och hörsamma synpunkter och förbättringsförslag. 

Definition enligt stadens kvalitetsstrategi 

”En systematisk hantering av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål”. 

Syftet med klagomålshanteringen 

Kort sikt – att hantera och lösa medlemmars/anställdas problem, synpunkter och förbättringsförslag. 

Lång sikt – att använda förbättringsförslagen, synpunkterna och klagomålen för att förbättra verksamheten. 

Vi vill på detta sätt hålla fram en tydlig struktur på vilket sätt vi kan hantera ett problem som uppstått/ har ett klagomål att framföra. Då kan det kännas tryggt och veta hur man går till väga. Tänk även på hur viktigt det är att ge uppmuntran och beröm då någonting känns bra! Det är något vi ska slösa med! 

Morotens forum för klagomål 

Klagomålens art avgör till vem du bör framföra klagomålet till: 

1. Till pedagoger: När det gäller enklare problem tar Du upp detta i första hand med den det vederbör . I nio fall av tio så handlar det oftast om missförstånd och kan enkelt redas ut. Men det är alltid den egna upplevelsen som räknas och om det ger anledning till oro och en känsla av obehag, vad det än må gälla, så får Du absolut inte dra Dig för att ta upp detta. 

2. Till förskolechefen: Vid mer komplicerade problem pratar Du med förskolechefen, som i sin tur tar upp det med pedagog/styrelse. 

3. Till styrelsen: Är det ett problem som är av den art att Du bedömer att det i första hand hör hemma i styrelsen, så kontaktar Du någon av styrelsemedlemmarna. Personalfrågor tas företrädesvis upp med personalansvarig vårdnadshavare. 


Forum för förbättringsförslag och synpunkter 

Du framför Dina förslag / synpunkter till: 

1. Förskolechefen och/eller övrig pedagog 

2. Förslagslåda – skriv ner Dina förbättringsförslag och synpunkter. 

3. Styrelsen 

4. Medlemsmötena 


Återkoppling 

Återkoppling till den som framfört klagomålet/förbättringsförslaget/synpunkten sker så fort det har tagits upp och diskuterats. Vid behov sker även en dokumentering. Ämnen som berör styrelsen tas upp på styrelsemötet som sker en gång i månaden. Saker av mer akut karaktär tas upp omgående på extra inkallat styrelsemöte. 

Slutligen vill vi uppmuntra den dagliga kommunikationen mellan oss, som även den kan ge utrymme för synpunkter av olika slag. Det finns alltid möjlighet att be om ett enskilt samtal med pedagog vid lämning/hämtning. Fungerar det inte omedelbart så bokar vi in en stund till nästa dag. Ni kan även ringa innan och checka av med oss. 

Vi ska alltid komma ihåg att barnen aldrig får utsättas för kontroversiella möten mellan oss vuxna. Detta hanterar vi utanför barngrupp i alla lägen. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen och pedagogerna