daiga-ellaby-154931-unsplash.jpg

Vi arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik

Pedagogerna ansvarar för och planerar den pedagogiska verksamheten men har även ett mycket nära samarbete med föräldrarna i arbetet runt det enskilda barnet. Vi anser att den specifika kunskap som varje förälder har om sitt barn tillsammans med pedagogers kunskap om barnet på förskolan såväl som individ som i grupp, är ett ovärderligt redskap i att arbeta för det bästa för varje barn.


Verksamhet och förhållnigssätt

I vår fasta veckoplanering inryms genomtänkta aktiviteter där barnen är indelade i grupp utifrån t ex ålder och/eller mognad: Rörelse för att främja barnets motoriska utveckling, skapande för att genom olika uttrycksformer förmedla sina tankar, upplevelser och erfarenheter samt utveckla sin kreativitet, barnens fria lek som är deras främsta redskap i lärandet och grunden till att förstå och erövra sin omvärld, musik, sång och rytmik samt utevistelse varje dag för alla.

Med många barn i olika åldrar så jobbar vi ofta i olika indelade grupper utifrån ålder samt även mognad. De indelade grupperna gör att vi på bästa sätt har möjligheten att möta det individuella barnet med dess egen förmåga och erfarenhet samt för att möta gruppens behov av att stanna i ett nyvunnet kunnande ett tag för att sedan gå vidare till nya utmaningar.

Vi värnar om en god pedagogisk verksamhet genom att lämna utrymme för, och skapa situationer där barnen kan mötas i olika konstellationer för att främja det sociala samspelet. Vårt förhållningssätt och vår attityd till barn och föräldrar ska präglas av respekt och omtanke. Samspelet ska vara jämlikt och barnen ska genom vårt vuxna sätt att vara, känna sig trygga. Vi ska vara bra förebilder som lär barnen att ta hänsyn och utveckla sin empati. De ska uppmuntras till att hjälpa varandra i olika situationer.

Pedagogerna ansvarar för och planerar den pedagogiska verksamheten men har även ett mycket nära samarbete med föräldrarna i arbetet runt det enskilda barnet. Vi anser att den specifika kunskap som varje förälder äger om sitt barn tillsammans med pedagogens kunskap om barnet på förskolan såväl som individ som i grupp, är ett ovärderligt redskap i att arbeta för det bästa för varje barn. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje termin och föräldrar kan även få extra samtal om behov finns.


Mål och vision

Alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet och tillsammans tar vi ansvar för öppenhet, respekt och solidaritet. Att vi i barnens läroprocesser ska utgå från deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter i deras strävan att förstå sig själva och sin omvärld. Att förskolan ger barnen valmöjligheter där det är möjligt att visa tilltro till barnet och låter dem prova egna idéer, förslag, att de blir lyssnade på och respekterade, samt lyssnade till deras erfarenhetsvärld som delas med andra kamrater på förskolan. Kommunikationen på vår förskola ska vara på ett sådant plan att man som förälder vet att man blir lyssnad på och att ens åsikter/önskemål vägs in i den faktiska verksamheten så långt det är möjligt.

Vi vill uppmuntra all form av respons på vår verksamhet och organisation, som ett medel till utveckling och förbättring Moroten skall ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen